تبلیغات
ظهور منجی - نشانه های ظهور امام زمان (عج)

نشانه های ظهور امام زمان (عج)

نویسنده : محمد علی یعقوبی 1387/01/4 09:03  •    ارسال شده در: پاسخ به شبهات

نشانه های ظهور امام زمان (عج)

وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست ، و حتى مطابق روایات كسانى كه وقت ظهور را تعیین كنند، دروغگو شمرده شده اند. (1)
ولى نشانه هایى به عنوان علائم در روایات بسیار آمده كه مربوط به مدت اندكى قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، این نشانه ها بسیار زیادند كه معروفترین و جامعترین آنها این است كه هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهود مى گردد.
سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد. (2)
این موضوع در ضمن یك روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امام صادق علیه السلام آن را در 119 ماده بیان كرده است و اینك ترجمه روایت :
حضرت امام صادق علیه السلام به یكى از یارانش فرمود :
1. هرگاه دیدى : حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
2. و دیدى كه : ظلم همه جا را گرفته.
3. و دیدى كه : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
4. و دیدى كه : دین همچون ظرف تو خالى و بى محتوا شده است .
5. و دیدى كه : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
6. و دیدى كه : كارهاى بد آشكار شده و از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند.
7. و دیدى كه : چنان فسق و فجور آشكار شده.
8. و دیدى كه : افراد با ایمان سكوت كرده و سخنشان را نمى پذیرند.
9. و دیدى كه : شخص بدكار ، دروغ گوید و كسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى كند.
10. و دیدى بچه ها ، بزرگان را تحقیر كنند.
11.و دیدى كه : قطع پیوند خویشاوندى شود.
12. و دیدى كه : بدكار را ستایش كنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
13. و دیدى كه : هم و هدف مردم ، شكم و شهوتشان است.
14. و دیدى كه : زنان با زنان ازدواج نمایند.
15. و دیدى كه : مداحى دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
16. و دیدى كه : انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف مى كنند و كسى مانع نمى شود.
17. و دیدى كه : افراد با دیدن كار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه مى برند.
18. و دیدى كه : همسایه به همسایه خود اذیت مى كند و از آن جلوگیرى نمى شود.
19. و دیدى كه : كافر به خاطر سختى مؤمن ، شاد است .
20. و دیدى كه : شراب را آشكارا مى آشامند و براى نوشیدن آن كنار هم مى نشینند و از خداوند متعال نمى ترسند.
21. و دیدى : كسى كه امر به معروف مى كند خوار و ذلیل است.
22. و دیدى آدم بدكار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
24. و دیدى راه نیك بسته و راه بد باز است.
25. و دیدى خانه كعبه تعطیل شده ، و به تعطیلى آن استوار داده مى شود.
26. و دیدى كه : انسان به زبان مى گوید ولى عمل نمى كند.
27.و دیدى كه : صدقه را با وساطت دیگران بدون رضاى خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
28. و دیدى كه : مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
29. و دیدى كه : بدعت  آشكار شود.
30. و دیدى مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.
31. و دیدى كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
32. و دیدى كه : دین براساس میل اشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطیل گردد.
33. و دیدى كه : جرئت بر گناه آشكار شود و دیگر كسى براى انجام آن منتظر تاریكى شب نگردد.
34. و دیدى که : مؤمن نتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش.
35. و دیدى كه : ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
36. و دیدى كه : سردمداران به كافران نزدیك شوند و از نیكوكاران دور شوند.
37. و دیدى كه : والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
38. و دیدى كه : پست هاى مهم والیان براساس مزایده است نه براساس ‍ شایستگى.
39. و دیدى كه : مردم را از روى تهمت و یا سوءظن بكشند.
40. و دیدى كه : 46.
41. و دیدى كه : زن  به شوهرش خرجى مى دهد.
42. و دیدى كه : سوگندهاى دروغ به خدا بسیار گردد.
43. و دیدى كه : آشكارا قمار بازى مى شود.
44. و دیدى كه : مشروبات الكلى بطور آشكار بدون مانع خرید و فروش ‍ مى شود.
45. و دیدى كه : كارهاى زشت آشكار شده و هر كس از كنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
46. و دیدى كه : مردم محترم ، توسط كسى كه مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
47. و دیدى كه : نزدیكترین مردم به فرمانداران آنانى هستند كه به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
48. و دیدى كه : هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ را قبول نمى كنند.
49. و دیدى كه : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت كنند.
50. و دیدى كه : شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولى شنیدن باطل برایشان آسان است.
51. و دیدى كه : همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام مى كند.
52. و دیدى كه : حدود الهى تعطیل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
53. و دیدى كه : مسجدها طلاكارى (زینت داده) شود.
53. و دیدى كه : راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
54. و دیدى كه : بدكارى آشكار شده و براى سخن چینى كوشش مى شود.
55. و دیدى كه : ستم و تجاوز شایع شده.
56. و دیدى كه : غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض دیگر را به آن بشارت دهند.
57. و دیدى كه : حج و جهاد براى خدا نیست.
58. و دیدى كه : سلطان به خاطر كافر ، شخص مؤمن را خوار كند.
59. و دیدى كه : خرابى بیشتر از آبادى است.
60. و دیدى كه : معاش انسان از كم فروشى بدست مى آید.
61. و دیدى كه : خونریزى آسان گردد.
62. و دیدى كه : مرد بخاطر دنیایش ریاست مى كند.
63. و دیدى كه : نماز را سبك شمارند.
64. و دیدى كه : انسان ثروت زیادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتش ‍ را نداده است.
65. و دیدى كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذیت كنند.
66. و دیدى كه : هرج و مرج بسیار است.
67. و دیدى كه : مرد روز خود را مستى به شب مى رساند و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتى به برنامه مردم ندهد.
68. و دیدى كه : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).
69. و دیدى كه : حیوانات همدیگر را بدرند.
70. و دیدى كه : دلهاى مردم ، سخت و دیدگانشان خشك و یاد خدا برایشان گران است.
71. و دیدى كه : بر سر كسبهاى حرام آشكارا ، رقابت كنند.
72. و دیدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نماز مى خواند.
73. و دیدى كه : فقیه براى دین ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستایش و احترام مى گردد.
74. و دیدى كه : مردم در اطراف قدرتمندانند.
75. و دیدى كه : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستایش و احترام مى گردد.
76. و دیدى كه : در مكه و مدینه كارهائى مى كنند كه خدا دوست ندارد و كسى از آن جلوگیرى نمى كند، و هیچ كس بین آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود.
77. و دیدى كه : آلات موسیقى و لهو در مدینه و مكه آشكار گردد.
78. و دیدى كه : مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهى از منكر كند ولى دیگران او را از این كار بر حذر مى دارند.
79. و دیدى كه : مردم به همدیگر نگاه مى كنند ، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى كنند) و از مردم بدكار پیروى نمایند.
80. و دیدى كه : راه نیك خالى و راه رونده ندارد.
81. و دیدى كه : مرده را مسخره كنند و كسى براى او اندوهگین نشود.
82. و دیدى كه : سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
83. و دیدى كه : مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروى نكنند.
84. و دیدى كه : به فقیر چیزى دهند كه برایش بخندند ولى در راه غیر خدا ترحم كنند.
85. و دیدى كه : علائم آسمانى آشكار شود و كسى از آن نگران نشود.
86.  و دیدى كه : انسان در راه غیر خدا بسیار خرج كند ولى در راه خدا از اندك هم مضایقه دارد.
87. و دیدى كه : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامى براى آنها قائل نیستند ، بلكه نزد فرزند از همه بدترند.
88. و دیدى كه : زنها بر مسند حكومت بنشینند ، و هیچ كارى جز خواسته آنها پیش نرود.
89. و دیدى كه : پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرین كند و از مرگشان شاد گردد.
90. و دیدى كه : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدكارى ، كم فروشى ، و زشتى انجام نداده ، ناراحت است.
91. و دیدى كه : قدرتمندان ، غذاى عمومى مردم را احتكار كنند.
92. و دیدى كه : اموال حق خویشان پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازى و شرابخوارى شود.
93. و دیدى كه : به وسیله شراب ، بیمار را مداوا كنند و براى بهبودى بیمار آن را تجویز نمایند.
94 و دیدى كه : مردم در مورد امر به معروف و نهى از منكر و ترك دین بى تفاوت و یكسانند.
95. و دیدى كه : سر و صداى منافقان بر پا است ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است.
96. و دیدى كه : براى اذان و نماز مزد مى گیرند.
97. و دیدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.
98. و دیدى كه : شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
99. و دیدى كه : خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
100.و دیدى كه : قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت كنند.
101. و دیدى كه : استانداران از روى طمع ، خائنان را امین خود قرار دهند.
102. و دیدى كه : فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیار بدكاران از خدا بى خبر قرار دهند.
103. و دیدى كه : بر روى منبرها از پرهیزكارى سخن مى گویند ولى گویندگان آن پرهیزكار نیستند.
104 وقتى كه دیدى : وقت (اول) نمازها را سبك بشمارند.
 و دیدى كه : دنیا به آنها روى كرده
105. و دیدى كه : نشانه هاى برجسته حق ، ویران شده است ، در این وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد... (3)

.........................................................

پاورقی :
1. بحار، ج 52، ص 101 تا 122 اثباة الهداة ، ج 7، ص 86
2. المجالس السنیه ، ج 5، ص 398
3. بحار، ج 52، ص 256 به بعدآخرین ویرایش: - -

1397/09/14 10:57

Thanks a lot, I appreciate this!
cialis generika in deutschland kaufen wow cialis 20 does cialis cause gout cheap cialis cialis online cialis generique cialis 100 mg 30 tablet buy cialis sample pack i recommend cialis generico cialis pills boards
1397/09/13 12:32

Cheers, I appreciate this!
cialis coupons printable try it no rx cialis cialis price in bangalore cialis generique tadalafil cialis kaufen wo buy cialis online legal cialis online napol discount cialis cialis purchasing
1397/09/13 01:01

Cheers, A good amount of write ups.

cialis generico milano buy cialis online cheapest click here cialis daily uk cialis 200 dollar savings card cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil brand cialis nl buy cialis online nz cialis manufacturer coupon cialis 200 dollar savings card
1397/09/12 00:40

This is nicely expressed. .
cialis flussig cialis tablets australia cialis 10mg prix pharmaci american pharmacy cialis price cialis best callus buy cialis online cheapest cialis name brand cheap cialis 20 mg link for you cialis price
1397/09/11 00:35

Valuable information. Thank you!
cialis 10mg prix pharmaci bulk cialis link for you cialis price cialis super acti cialis authentique suisse we recommend cialis best buy dosagem ideal cialis cialis 5mg billiger cialis 20mg cheap cialis
1397/09/10 11:22

Truly all kinds of useful tips!
cialis coupons cialis manufacturer coupon buy cialis online cheapest wow cialis tadalafil 100mg cialis taglich female cialis no prescription sialis 200 cialis coupon cialis therapie cialis daily new zealand
1397/09/10 00:06

You have made your position extremely nicely!.
cialis qualitat cialis tablets only now cialis 20 mg cialis 100mg suppliers cialis professional yohimbe tesco price cialis if a woman takes a mans cialis only best offers 100mg cialis usa cialis online cialis tablets for sale
1397/09/9 01:01

Awesome forum posts. Many thanks!
price cialis best click here cialis daily uk wow look it cialis mexico how to purchase cialis on line cialis tablets for sale the best choice cialis woman pastillas cialis y alcoho tadalafil 5mg the best choice cialis woman tadalafil tablets
1397/09/8 01:19

Very good postings. Many thanks!
generic for cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis professional from usa cialis bula free cialis cialis 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis free trial cialis online enter site very cheap cialis
1397/09/7 00:54

Point effectively taken.!
cialis 5 mg buy generic cialis at walmart buy cialis walgreens price for cialis cialis pas cher paris cialis kaufen wo fast cialis online cialis generika in deutschland kaufen only now cialis for sale in us does cialis cause gout
1397/07/19 02:32

Fine stuff. With thanks.
buy levitra buy levitra levitra without a doctor prescription levitra generic levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra prices
1397/07/10 02:07

Nicely put, Thank you!
cialis 20mg preis cf only best offers cialis use cialis generico online generic cialis levitra cialis et insomni enter site very cheap cialis tadalafil 5mg cialis kaufen bankberweisung viagra vs cialis vs levitra cialis generic tadalafil buy
1397/07/7 23:55

You actually expressed this exceptionally well!
we like it safe cheap cialis cialis 30 day trial coupon order generic cialis online buying brand cialis online cialis coupon cialis dosage we use it cialis online store canadian cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy
1397/07/7 20:30

Excellent facts. Cheers!
cheap cialis cialis generico lilly if a woman takes a mans cialis where to buy cialis in ontario cialis rezeptfrei sterreich buy brand cialis cheap prezzo cialis a buon mercato cost of cialis per pill cialis billig cialis 5mg billiger
1397/06/28 17:03

Thanks, An abundance of postings!

only best offers cialis use cipla cialis online precios cialis peru buy cialis cheap 10 mg cialis australia org brand cialis nl cialis qualitat il cialis quanto costa legalidad de comprar cialis cialis coupons
1397/06/15 01:39

Regards! I value this.
usa cialis online cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil generic cialis 30 day sample generic low dose cialis how does cialis work bulk cialis cialis rckenschmerzen cialis arginine interactio cialis 20 mg cut in half
1397/06/13 17:50

Fine knowledge. Cheers!
canadian pharmaceuticals online buy viagra usa are canadian online pharmacies safe canada vagra canadian pharmacies stendra Canadian Pharmacy USA online pharmacy drugstore online shopping reviews northwest pharmacies order canadian prescriptions online
1397/06/13 02:52

Cheers. Terrific information!
buy viagra pay with paypal how can i buy viagra online buying viagra in china sildenafil prices uk buy viagra south africa viagra cheap price buy genuine viagra online cheap viagra online uk best place to buy generic viagra is it illegal to buy viagra
1397/06/12 00:49

Perfectly expressed certainly. .
cialis cost cialis kaufen cialis generisches kanada cialis great britain cialis 200 dollar savings card trusted tabled cialis softabs generic for cialis cialis official site acheter cialis kamagra cialis 5mg billiger
1397/06/11 11:58

Good information. Many thanks.
generic cialis cialis australia org low dose cialis blood pressure prices on cialis 10 mg cialis 30 day trial coupon buy cialis cialis manufacturer coupon cialis generico lilly best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card
1397/05/23 02:49

Amazing plenty of awesome material!
buy viagra at walmart viagra safest place to buy viagra can you buy viagra at walgreens how buy viagra online where can you buy viagra without a prescription where can we buy viagra buy generic viagra no prescription can i buy viagra without a prescription buy female viagra
1397/05/21 21:35

Terrific info, Appreciate it!
click here to buy cialis cialis online napol weblink price cialis cialis daily new zealand cialis 20 mg cut in half cilas where cheapest cialis where do you buy cialis cialis pills price each bulk cialis
1397/03/7 01:55

Regards, Very good stuff!
cialis without a doctor's prescription trusted tabled cialis softabs enter site very cheap cialis cialis para que sirve legalidad de comprar cialis click now cialis from canada sublingual cialis online buying cialis on internet cialis 5 mg if a woman takes a mans cialis
1397/02/29 16:19
Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes which will make the most significant changes.
Thanks for sharing!
1397/02/20 03:14

Thanks! I like it!
cialis for daily use cialis authentique suisse cialis purchasing chinese cialis 50 mg if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg best price cipla cialis online trusted tabled cialis softabs buy generic cialis female cialis no prescription
1397/02/7 18:31

You have made your stand extremely nicely..
tadalafil generic cialis super kamagra how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations cialis baratos compran uk usa cialis online how to purchase cialis on line female cialis no prescription cialis super kamagra cialis sans ordonnance
1397/02/4 02:48

Fantastic facts. Regards.
buy now viagra order viagra cheap vigra buy sildenafil uk cheapest generic viagra uk usa viagra online buy viagra without prescription uk buy sildenafil online uk online viagra without prescription pharmacy order online
1397/01/3 14:32

Info well utilized!!
cialis flussig buy generic cialis cialis official site calis non 5 mg cialis generici we like it cialis soft gel price cialis wal mart pharmacy cialis coupons cialis price thailand cialis authentique suisse
1396/12/27 21:33

Kudos. Very good stuff.
cialis 20 mg best price cialis name brand cheap cialis alternative buying cialis overnight legalidad de comprar cialis prescription doctor cialis buy name brand cialis on line cialis lilly tadalafi prices on cialis 10 mg generic cialis 20mg tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر